งานออกแบบแคทตาล็อก Chris Brown

September 5, 2016

ออกแบบหน้าโฆษณาเตียงผู้สูงอายุ สำหรับลงนิตยาสาร

August 30, 2016

ออกแบบแคทตาล็อก Arch Products

July 6, 2016

ออกแบบแคทตาล็อก Sanwaflex

July 5, 2016

ออกแบบแคทตาล็อก Murr Plastik

July 5, 2016